Direct door naar content

Richtlijnen Hulpmiddelen

Hier moet je op letten!

Achtergrond van Uniek Sporten Hulpmiddelen
Uniek Sporten Hulpmiddelen is onderdeel van het product Uniek Sporten en maakt deel uit van de stichting Fonds Gehandicaptensport. Jaarlijks beschikt Fonds Gehandicaptensport over financiële middelen met de bestemming Sporthulpmiddelen. Deze financiering is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van VWS. Uniek Sporten Hulpmiddelen is opgericht met het doel mensen met een beperking in staat te stellen om een op maat gemaakt sporthulpmiddel aan te schaffen teneinde structureel sporten en bewegen te bevorderen.

Uniek Sporten Hulpmiddelen heeft de intentie om de rol van een vangnet te vervullen voor iedereen met een beperking die niet of onvoldoende door bestaande instellingen zoals de WMO, Zorgverzekering of Wlz geholpen worden bij de financiering van hun sporthulpmiddel. Uniek Sporten Hulpmiddelen gaat pas over tot het doen van een financiële bijdrage, wanneer de bestaande instellingen al zijn aangesproken en dit tot afwijzing of slechts gedeeltelijke vergoeding van het benodigde bedrag heeft geleid.

Indien via één of meerdere van de bestaande instellingen al een (gedeeltelijke) vergoeding is ontvangen, kent Uniek Sporten Hulpmiddelen een bedrag toe van 85% van het nog resterende benodigde bedrag. Indien géén vergoeding van de bestaande instellingen is ontvangen, kent Uniek Sporten Hulpmiddelen 85% van het benodigde bedrag toe. De overige 15% met een maximum van 250 euro dient te allen tijde gefinancierd te worden door de aanvrager zelf. Deze eigen bijdrage van 15% kan (gedeeltelijk) worden gefinancierd door middel van crowdfunding.

Eigendom en bijbehorende rechten van het met behulp van de (financiële) steun van Uniek Sporten Hulpmiddelen aangevraagde sporthulpmiddel ligt te allen tijde bij de aanvrager, met uitzondering van afwijkende afspraken tussen de aanvrager en de leverancier over het eigendom.

Uniek Sporten Hulpmiddelen is voornemens net zo lang te bestaan als Uniek Sporten en Fonds Gehandicaptensport dat noodzakelijk achten en er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Om dit te realiseren werft Fonds Gehandicaptensport jaarlijks aanvullende gelden met het doel zoveel mogelijk mensen met een beperking te helpen aan een sporthulpmiddel. Wanneer de bestaande instellingen en/of andere initiatieven (WMO, Zorgverzekering etc) erin slagen om mensen met een beperking adequaat te helpen bij hun financiële hulpvraag op het vlak van sporthulpmiddelen, houdt Uniek Sporten Hulpmiddelen op te bestaan.

Artikel 1: Uniek Sporten Hulpmiddelen
Deze richtlijnen zijn van toepassing op:

 1. Persoonlijke ondersteuning bij het aanvragen van een sporthulpmiddel bij instanties zoals WMO, Zorgverzekering en Wlz.
 2. Verkrijgen van een (aanvullende) financiële bijdrage voor de aanschaf van een sporthulpmiddel van Uniek Sporten Hulpmiddelen

Voor de werking van Uniek Sporten Hulpmiddelen verwijzen we naar de website.

Artikel 2: Voor wie is Uniek Sporten Hulpmiddelen
Voor individuen met een beperking die om structureel te kunnen sporten en bewegen een hulpmiddel nodig hebben. Het uitgangspunt is breedtesport.

Onder beperking verstaan we:  

 • fysieke (motorisch, visueel, auditief) beperking
 • verstandelijke beperking
 • meervoudige beperking
 • chronische aandoening(en)

Uniek Sporten Hulpmiddelen is er voor alle leeftijden en zowel voor mensen die thuiswonend als woonachtig in een instelling zijn.

Uniek Sporten Hulpmiddelen is niet bestemd voor de volgende groepen en situaties, waarvoor dan ook geen aanvraag gedaan kan worden:

 • sporthulpmiddelen die reeds zijn aangeschaft;
 • sporthulpmiddelen die voor en door meerdere mensen in te zetten zijn en door verenigingen en stichtingen aangevraagd worden;
 • teams of individuen met een A-status van NOC*NSF;
 • mensen met een beperking die niet in Nederland gevestigd zijn en hun sport beoefenen.

Aanvragen door verenigingen en stichtingen kunnen onder omstandigheden en zolang zij voldoen aan de daarop van toepassing zijnde richtlijnen ingediend worden via Uniek Sporten Crowdfunding.

Artikel 3: voor welke sporthulpmiddelen kan er ondersteuning worden aangevraagd?
Bij Uniek Sporten Hulpmiddelen kan er ondersteuning in de vorm van advies en financiering aangevraagd worden voor sporthulpmiddelen. Voorbeelden van sporthulpmiddelen die binnen de richtlijnen van Uniek Sporten Hulpmiddelen vallen:

Niet lichaamsgebonden sporthulpmiddelen:

 • Handbewogen rolstoelen:
  • rugby rolstoel
  • tennisrolstoel
  • stoelen voor uiteenlopende sporten
 • Elektrische rolstoelen
 • Handbikes/ligfietsen:
  • aankoppel
  • vast frame
  • driewielfietsen
  • loopfietsen
  • racerunners
  • andersoortige fietsen met maatwerk aanpassingen
 • Overige sport- en sportieve beweegmiddelen zoals:
  • aangepast zadel (paardrijden)
  • andere sporthulpmiddelen die bewezen noodzakelijk zijn om met de betreffende beperking te kunnen sporten en bewegen.

Lichaamsgebonden sporthulpmiddelen:

 • Prothesen
  • blades
  • zwemvin
  • reguliere sportprothese
 • Orthesen         

Het gaat altijd om de inzet van een sporthulpmiddel met de intentie tot structureel sporten en bewegen (wekelijkse sport- en/of beweegdeelname*) door een individu, wanneer Uniek Sporten Hulpmiddelen twijfelt over deze intentie kan het fonds afzien van een toewijzing.

*Het uitgangspunt is breedtesport. De sport zoals deze door grote groepen van de bevolking beoefend worden, waarbij het meer gaat om het plezier en de gezondheidswinst dan om de sportprestatie.

Het is niet mogelijk om ondersteuning aan te vragen voor ADL (Algemeen Dagelijks Leven) hulpmiddelen. Voor ondersteuning van ADL-hulpmiddelen verwijst Uniek Sporten naar de gemeente, zorgverzekeraar of andere instanties die met dit doel ondersteuning verstrekken.

Artikel 4: Persoonlijke ondersteuning bij het aanvragen van een sporthulpmiddel bij instanties
Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van Uniek Sporten Hulpmiddelen is het een vereiste om een (gedeeltelijke) toewijzings- of afwijzingsbrief te kunnen overleggen van de instanties waarbij (eventueel) financiering te verkrijgen is voor het aan te vragen sporthulpmiddel. WMO, Zorgverzekeraar en Wlz worden door Uniek Sporten Hulpmiddelen als voorliggende financiers gezien. Uniek Sporten Hulpmiddelen gaat pas over tot het doen van een financiële bijdrage, wanneer de bestaande instellingen al zijn aangesproken en dit tot afwijzing of slechts gedeeltelijke vergoeding van het benodigde bedrag heeft geleid.

Uniek Sporten Hulpmiddelen biedt naast financiële ondersteuning ook ondersteuning en advies bij het doen van een aanvraag bij de eerdergenoemde instanties, door middel van de beschikbaarheid van een klantadviseur van Uniek Sporten Hulpmiddelen. Deze klantadviseur kan naar beste kunnen adviseren en waar nodig ondersteunen.

Aan de adviezen en ondersteuning van de klantadviseur kunnen geen rechten ontleend worden. De ondersteuning vindt plaats op verzoek van de aanvrager van het sporthulpmiddel.

Artikel 5: Financiële ondersteuning door Uniek Sporten Hulpmiddelen
Wanneer een aanvraag voor een sporthulpmiddel past binnen de richtlijnen en de aanvrager een (gedeeltelijke) toewijzings- of afwijzingsbrief van de eerdergenoemde financiers (WMO, Zorgverzekeraar of Wlz) kan overhandigen dan kan de aanvrager officieel een verzoek tot een financiële bijdrage indienen bij Uniek Sporten Hulpmiddelen.

Op deze aanvraag en financiële ondersteuning zijn de volgende punten van toepassing:

 • de aanvrager kan slechts één sporthulpmiddel per keer aanvragen;
 • de aanvrager mag maximaal 1 sporthulpmiddel aanvragen in 3 jaar tijd wanneer het gaat om een lichaam gebonden sporthulpmiddel en in 5 jaar tijd wanneer het gaat om een niet lichaam gebonden sporthulpmiddel. Wanneer een aanvrager binnen deze periode een tweede sporthulpmiddel wil aanvragen, wordt deze te allen tijde voorgelegd aan de adviescommissie ter beoordeling;
 • de aanvraag valt binnen de richtlijnen van Uniek Sporten Hulpmiddelen;
 • de aanvraag dient volledig en juist te zijn en voldoen aan de vereisten. Fonds Gehandicaptensport draagt een CBF-keurmerk en heeft de ANBI-status en dient dan ook alle toegewezen projecten financieel en inhoudelijk te kunnen verantwoorden;
 • de aanvrager verplicht zichzelf om een profiel aan te maken op Uniek Sporten teneinde de aanvraagprocedure te starten. Uniek Sporten Hulpmiddelen publiceert ieder financieringstraject op de website van Uniek Sporten, waarbij voornaam en motivatie van de aanvrager en het gekozen sporthulpmiddel openbaar worden gemaakt. Hierop zijn de privacy voorwaarden van Uniek Sporten van toepassing. In het geval dat een aanvraag (mede) wordt gefinancierd door een Matchfunder, wordt dit profiel zoals beschreven in artikel 9 van deze richtlijnen gepubliceerd op de profielpagina van de betreffende Matchfunder op het platform van Uniek Sporten;
 • de aanvrager stelt Uniek Sporten Hulpmiddelen in staat om het opgebouwde persoonlijke dossier binnen de systemen van Uniek Sporten Hulpmiddelen te delen met de leverancier naar keuze van de aanvrager, hierop zijn de privacy voorwaarden van Uniek Sporten van toepassing. Dit persoonlijke dossier bevat onder meer gegevens over de aanvrager en beperking en dient ten behoeve van de aanvraag bij de leverancier. Dit persoonlijke dossier wordt niet gedeeld of gepubliceerd op de website van Uniek Sporten;
 • de aanvrager heeft een schriftelijke (gedeeltelijke) toewijzing of afwijzing van voorliggende financiers en heeft aan de plicht voldaan om deze aan Uniek Sporten Hulpmiddelen te overhandigen;
 • de aanvrager draagt zorg voor een offerte van een leverancier naar keuze*;
 • in de offerte dienen alle te financieren kosten opgenomen te zijn. Uniek Sporthulpmiddelen financiert het sporthulpmiddel en eventuele benodigde accessoires of aanpassingen. Onderhoud, extra onderdelen en servicecontracten worden niet gefinancierd. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het sporthulpmiddel en meerkosten die niet gerelateerd zijn aan de beperking van de gebruiker;
 • Uniek Sporten Hulpmiddelen vergoedt met name volledige sporthulpmiddelen, maar in een aantal gevallen is het mogelijk om een aanvraag te doen voor de vergoeding van een onderdeel van het sporthulpmiddel. Daarbij worden de volgende richtlijnen/voorwaarden gehanteerd;
  • Zonder betreffend onderdeel is gebruik sporthulpmiddel niet (meer) mogelijk.
  • Met een vervanging van het onderdeel heeft het sporthulpmiddel nog een minimale levensduur van 2 jaar. Dit wordt afgestemd met de leverancier.
  • Aanvragers mogen hierna 2 jaar geen nieuwe aanvraag doen bij Uniek Sporten Hulpmiddelen.
  • Sporthulpmiddel mag niet ouder zijn dan 7 jaar.
  • De eigen bijdrage van onderdelen is 15% met een maximum tot € 250,-, vergelijkbaar met de richtlijnen bij een vergoeding van een nieuw sporthulpmiddel (of max. € 250,- bij aanpassing vanuit VWS). 
  • De vergoeding van het onderdeel mag maximaal 50% bedragen van de kosten van de nieuwprijs van het sporthulpmiddel.
  • De aanvraag moet onderbouwd worden met een motivatie vanuit de leverancier, waarbij wordt aangetoond dat het onderdeel een goede investering betreft die er voor zorgt dat de sporter nog een aantal jaar gebruik kan maken van het sporthulpmiddel.
  • De aanvrager moet een afwijzing hebben van de gemeente, waarmee wordt aangetoond dat een vergoeding via de gemeente niet mogelijk is.
 • wanneer Uniek Sporten Hulpmiddelen van mening is dat de hoogte van de offerte niet redelijk of juist is, behoudt zij zich het recht om offertes aan te vragen ter vergelijk en/of de aanvraag af te wijzen;
 • wanneer Uniek Sporten Hulpmiddelen besluit 85% van het benodigde bedrag toe te kennen, dan is deze toekenning pas definitief als de aanvrager de eigen bijdrage van 15% (met een maximum van 250 euro) heeft weten te realiseren;
 • de 85% financiering van Uniek Sporten Hulpmiddelen kan volledig bestaan uit eigen middelen, maar ook opgebouwd zijn uit middelen van sponsoren, Matchfunders genaamd;
 • Uniek Sporten Hulpmiddelen hanteert jaarlijks een op=op beleid ten aanzien van de beschikbare financiële middelen voor het doeleinde Sporthulpmiddelen. Ingediende aanvragen komen op een wachtlijst en worden door Uniek Sporten Hulpmiddelen in behandeling genomen voor een bijdrage zodra het dossier (inclusief complete offerte en beschikking van betreffende instantie(s)) volledig is. Wanneer op dat moment de financiële middelen van Uniek Sporten Hulpmiddelen niet toereikend zijn, zal Uniek Sporten Hulpmiddelen de aanvrager informeren en zich inspannen om alsnog financiering te werven;
 • de eigen bijdrage van 15% met een maximum van 250 euro kan gerealiseerd worden door betaling van de aanvrager van het gehele bedrag, of door de inzet van de tool Crowdfunding voor Hulpmiddelen door de aanvrager ten einde het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Een combinatie van beide behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf artikel 12 wordt Crowdfunding voor Hulpmiddelen toegelicht;
 • wanneer de aanvrager het sporthulpmiddel, om wat voor een reden dan ook, niet meer kan of wil gebruiken binnen een periode van 2 jaar na de levering, is hij/zij verplicht dit te melden bij zowel de leverancier als bij Uniek Sporten Hulpmiddelen.

Aan de financiële bijdrage van Uniek Sporten Hulpmiddelen die uitbetaald wordt aan de leverancier kunnen geen rechten ontleend worden. De aanvrager is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gekozen sporthulpmiddel en levering door de gekozen leverancier. Alle voorwaarden die de leverancier hanteert op levering van sporthulpmiddelen zijn van toepassing. 

*Uniek Sporten werkt alleen met leveranciers die aangesloten zijn bij een branchevereniging en/of in het bezit zijn van een keurmerk. Aanvragers kunnen een leverancier aandragen bij Uniek Sporten Hulpmiddelen, het toetreden van de leverancier wordt voorgelegd aan adviescommissie van Fonds Gehandicaptensport, op basis van het advies van deze commissie neemt de directie van Fonds Gehandicaptensport een besluit over de toetreding van de betreffende leverancier tot Uniek Sporten Hulpmiddelen.

Artikel 6: Betaling financiële steun
De financiële bijdrage wordt officieel toegewezen zodra de 15% eigen bijdrage gerealiseerd is en Uniek Sporten Hulpmiddelen over voldoende financiële middelen beschikt, met de doelbesteding sporthulpmiddelen, om aan haar verplichtingen te voldoen.

Uitbetaling van alle gelden die in het beheer zijn van Uniek Sporten Hulpmiddelen, te weten haar 85% financiering en 15% eigen bijdrage (tot een maximum van 250 euro) wanneer gerealiseerd, vindt binnen een redelijk termijn enkel plaats aan de gekozen leverancier.

Op betaling van de eigen bijdrage is geen restitutie van toepassing, tenzij de aanvrager kiest voor de combinatie eigen bijdrage en crowdfunding. Wanneer de aanvrager kiest voor deze combinatie en de crowdfundingsactie niet succesvol is, wordt de eigen bijdrage retour gestort naar de aanvrager conform de regels voor donateurs zie artikel 14 van deze richtlijnen.

De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanvullen van de benodigde gelden verkregen vanuit voorliggende financiering (WMO, Zorgverzekering, Wlz) bij de leverancier, ten einde het product aan te schaffen.

Artikel 7: Ontbinding en restitutie
Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sporten behouden zich het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de toezegging door Uniek Sporten Hulpmiddelen in te trekken en een lopende sporthulpmiddelen aanvraag te beëindigen en offline te halen, indien de situatie hierom vraagt. Bijvoorbeeld bij vermoeden van fraude, misleiding, faillissement, surseance van betaling en/of wanneer de reputatie van Uniek Sporten en Fonds Gehandicaptensport in het geding komt. Uniek Sporten dan wel Fonds Gehandicaptensport kan in voorkomend geval overgaan tot aangifte.

Uniek Sporten retourneert 100% van eventuele giften van dergelijke beëindigde crowdfundingsacties voor sporthulpmiddelen in een dergelijk geval binnen 5 werkdagen aan de betreffende donateurs.

Artikel 8: Indienen van een nieuwe aanvraag na een goedgekeurde aanvraag
Wanneer een aanvrager eerder een succesvol afgeronde aanvraag heeft ingediend bij Uniek Sporten Hulpmiddelen en de aanvrager wil graag een nieuwe aanvraag doen voor een sporthulpmiddel, kan Uniek Sporten Hulpmiddelen dit onder bepaalde omstandigheden honoreren:

 • lichaam gebonden sporthulpmiddel: wanneer er een termijn van 3 jaar verstreken is tussen de aanvraag van het vorige sporthulpmiddel en de huidige aanvraag. Uitzondering hierop is dat wanneer de aanvrager redelijkerwijs kan aantonen dat de levensduur van het product buiten zijn schuld om verkort is;
 • niet lichaam gebonden sporthulpmiddel: wanneer er een termijn van 5 jaar verstreken is tussen de aanvraag van het vorige sporthulpmiddel en de huidige aanvraag. Uitzondering hierop is dat wanneer de aanvrager redelijkerwijs kan aantonen dat de levensduur van het product buiten zijn schuld om verkort is.

Het is Uniek Sporten Hulpmiddelen altijd toegestaan om gemotiveerd af te wijken en de aanvraag alsnog af te wijzen.

Artikel 9: De bijdrage van Matchfunders
Aanvragen die voldoen aan de deze richtlijnen komen in aanmerking voor een bijdrage van één of meerdere Matchfunders

Wanneer een Matchfunder zich verbindt aan een project, ontvangt de aanvrager daar bericht van. Het is Uniek Sporten toegestaan om de aanvraag in een dergelijk geval te publiceren op de partnerpagina van de betreffende Matchfunder op het platform Uniek Sporten. 

Artikel 10: De voorwaarden van toepassing op de bijdrage door Matchfunders

 1. de bijdrage is gebaseerd op de bij de start ontvangen offerte van het sporthulpmiddel;
 2. het toegezegde bedrag is uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor de aanvraag is ingediend;

Fonds Gehandicaptensport behoudt zich het recht om een tweede offerte of aanvullende (financiële) informatie op te vragen bij de aanvrager en kan te allen tijde controleren of een financiële bijdrage terecht is verstrekt en conform de aanvraag en deze richtlijnen wordt besteed. Wanneer blijkt dat de bijdrage onterecht verstrekt is en/of niet conform de aanvraag of deze richtlijnen wordt besteed, kan Fonds Gehandicaptensport de bijdrage te allen tijde terugvorderen.

Artikel 11: Overige bepalingen

 • Fonds Gehandicaptensport heeft een adviescommissie voor Uniek Sporten Hulpmiddelen. Uniek Sporten Hulpmiddelen kan indien gewenst de adviescommissie inschakelen voor sparring ten aanzien van een aanvraag. De directie van Fonds Gehandicaptensport besluit over de aanvraag op basis van het advies. De directie van Fonds Gehandicaptensport kan gemotiveerd afwijken van deze richtlijnen en/of het advies van de adviescommissie;
 • de aanvrager is belast met de zorg voor de aanschaf en zal toezien op het gebruik en onderhoud ervan. Uniek Sporten Hulpmiddelen draagt bij aan de kosten van de aanschaf van het sporthulpmiddel. Vervanging van onderdelen en reparaties door beschadigingen mogen gemeld worden bij de klantadviseur van Uniek Sporten. Mocht een aanvrager, binnen de looptijd van 3 of 5 jaar (afhankelijk van het type sporthulpmiddel), door vervanging of onderhoud onverhoopt voor hoge kosten komen te staan en zelf niet bij machte zijn om deze kosten te dragen, dan kan daarvoor een aanvraag worden gedaan bij Uniek Sporten Hulpmiddelen. Per aanvraag wordt in overleg met de leverancier bekeken of deze kosten buiten de schuld van de aanvrager vallen en welk deel eventueel vergoed wordt door Uniek Sporten Hulpmiddelen. Bij twijfel kan de aanvraag ook voorgelegd worden aan de adviescommissie;
 • Eigendom en bijbehorende rechten van het met behulp van de (financiële) steun van Uniek Sporten Hulpmiddelen aangevraagde sporthulpmiddel ligt te allen tijde bij de aanvrager, met uitzondering van afwijkende afspraken tussen de aanvrager en de leverancier over het eigendom;
 • Fonds Gehandicaptensport dan wel Uniek Sporten Hulpmiddelen hebben enkel een inspanningsverplichting ten aanzien van het financieren van (een deel) van de aanvraag, Fonds Gehandicaptensport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die mogelijk het gevolg kan zijn van met een bijdrage van Fonds Gehandicaptensport of haar partners aan sporthulpmiddelen of anderszins.
 • Wanneer er meer tijd dan gebruikelijk verstrijkt, zonder opgave van een logische reden, tussen het uitkeren van de financiële bijdrage aan de leverancier en het bestellen/leveren van het sporthulpmiddel, dan is Uniek Sporten Hulpmiddelen gerechtigd om de bijdrage terug te vorderen
 • Tegen een geweigerde aanvraag is bezwaar en beroep mogelijk. Bezwaar tegen de beslissing van Uniek Sporten Hulpmiddelen is mogelijk bij de adviescommissie van Fonds Gehandicaptensport. Een gemotiveerd bezwaarschrift dient binnen 1 maand na ontvangst van de beslissing bij Fonds Gehandicaptensport te worden ingediend ter attentie van de adviescommissie. Het bezwaarschrift zal in de eerstkomende adviescommissievergadering na ontvangst worden behandeld. Het bezwaarschrift zal in dit geval in de vergadering daaropvolgend worden behandeld. De bezwaarmaker zal binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een bevestiging van ontvangst krijgen met daarin aangegeven de termijn waarop het bezwaar door de adviescommissie behandeld zal worden. Indien het bezwaar gemotiveerd wordt afgewezen door de adviescommissie, kan hiertegen door de aanvrager beroep worden ingesteld bij de Raad van Toezicht van Fonds Gehandicaptensport. Indien de adviescommissie reeds betrokken was bij de geweigerde aanvraag, bestaat er geen mogelijkheid tot bezwaar bij de adviescommissie, en kan er direct beroep ingesteld worden bij de Raad van Toezicht.
 • Het is Uniek Sporten en Fonds Gehandicaptensport te allen tijde toegestaan deze richtlijnen naar eigen inzicht aan te passen.

Artikel 12: Crowdfunding voor Uniek Sporten Hulpmiddelen
De aanvrager kan ervoor kiezen om de eigen bijdrage van 15% (met een maximum van € 250 euro), volledig of gedeeltelijk, bij elkaar te brengen via de inzet van Crowdfunding. Het deel van de eigen bijdrage dat via crowdfunding opgehaald moet worden, wordt hierna ook omschreven als het ‘streefbedrag’. Artikel 12 en verder van deze richtlijnen gaat in op de werking van Crowdfunding voor Hulpmiddelen door het individu.

Artikel 13: Verplichtingen aanvrager
Door deelname aan Crowdfunding verplicht een aanvrager zich om:

 1. de aanvraag zo interessant en aantrekkelijk mogelijk te omschrijven. Adviezen op dit vlak van (de klantadviseur van) Uniek Sporten Hulpmiddelen worden daar waar mogelijk tot uitvoering gebracht;
 2. de aanvrager verplicht zichzelf om een profiel aan te maken op Uniek Sporten teneinde de aanvraagprocedure en de crowdfundingsactie te starten. Uniek Sporten Hulpmiddelen publiceert ieder financieringstraject op de website van Uniek Sporten, waarbij voornaam en motivatie van de aanvrager en het betreffende sporthulpmiddel openbaar worden gemaakt. De aanvrager kan optioneel kiezen voor het toevoegen van een foto, filmpje en social media-kanalen met het doel de actie zo optimaal mogelijk te benutten en promoten. Hierop zijn de privacy voorwaarden van Uniek Sporten van toepassing.
 3. alle donateurs die een gift hebben gegeven aan de crowdfunding op de hoogte te houden van de voortgang en realisatie van het project via het platform crowdfunding op Uniek Sporten;
 4. Fonds Gehandicaptensport dan wel Uniek Sporten op geen enkele wijze in diskrediet te brengen;
 5. de aanvraag voor crowdfunding naar waarheid in te vullen.


Artikel 14: Werkwijze van Uniek Sporten Crowfunding
De looptijd van een crowdfundingsactie op Uniek Sporten is 35 dagen. Wanneer de eigen bijdrage volledig wordt gefinancierd aan de hand van crowdfunding en 100% van het streefbedrag binnen deze periode behaald is, is de eigen bijdrage van 15% door middel van deze crowdfunding behaald en gaat Uniek Sporten Hulpmiddelen over tot uitbetaling van de gelden aan de leverancier.

Het is niet toegestaan om meer dan 100% van het streefbedrag op te halen via crowdfunding. In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat er meer dan 100% wordt gefinancierd. In dat geval komt het overschot ten goede aan andere projecten binnen de gehandicaptensport.

Alle betalingen worden uit naam van Uniek Sporten door Fonds Gehandicaptensport gedaan. De uitbetaling vindt plaats aan de leverancier en wordt gekoppeld aan de bijdrage die al via Uniek Sporten Hulpmiddelen is toegezegd voor het sporthulpmiddel.

Wanneer de 100% van het streefbedrag niet behaald is gaat Uniek Sporten niet over tot uitkering en worden alle giften door Uniek Sporten binnen 5 werkdagen retour gestort aan de donateurs. Uitkeringen zijn altijd inclusief eventueel verschuldigde BTW. Meer hierover lees je op de site van de Belastingdienst.

Artikel 15: Rechten van Uniek Sporten
Het is Uniek Sporten te allen tijde toegestaan om:

 1. alleen crowdfundingsaanvragen in behandeling te nemen die volledig zijn en voldoen aan de vereisten;
 2. een nieuwe crowdfundingsactie af te wijzen, wanneer er omtrent een eerdere aanvraag door of namens het individu niet conform deze richtlijnen is gehandeld. Fonds Gehandicaptensport draagt een CBF-keurmerk en heeft de ANBI-status en dient dan ook alle toegewezen projecten financieel en inhoudelijk te kunnen verantwoorden;
 3. aanvullende informatie op te vragen bij de crowdfunder wanneer de omstandigheden of de hoogte van het te crowdfunden bedrag daar aanleiding toe geeft;
 4. bij het niet kunnen leveren van deze informatie of onjuistheid van gegevens is het Fonds Gehandicaptensport toegestaan om de crowdfundingsaanvraag niet in behandeling te nemen dan wel geen (matchfunders)bijdrage te verstrekken aan het project.

Het is Uniek Sporten, onder meer ter voorkoming van witwassen, toegestaan om de herkomst van een gift te achterhalen indien de omstandigheden daar volgens Uniek Sporten aanleiding toe geven. Het is Uniek Sporten toegestaan om in voorkomend geval alle handelingen te verrichten die zij hiervoor noodzakelijk acht, waaronder het opvragen van informatie over de herkomst van de gift en de identiteit van de donateur. 

Programma van:

Partners: